คำอธิบายรายวิชา

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                  

๑.๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๕๐๐๑๑๑          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                       ๓ (๓-๐-๖)

Thai for Communication

ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ


๑๕๐๐๑๑๒          การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต                                        ๓ (๓-๐-๖)

Reading and Writing Thai for Life

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน  โดยการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนที่ดี ในการแสดงความคิดและศิลปะการใช้ถ้อยคำภาษา สามารถสังเคราะห์นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วยการเขียนเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกอ่านงานเขียนเพื่อความจรรโลงใจและเพื่อพัฒนาปัญญา


๑๕๐๐๑๑๓          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   ๓ (๓-๐-๖)

                        English for Communication

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูดสนทนาโต้ตอบในบริบทที่หลากหลาย การอ่านป้ายประกาศ ฉลาก โฆษณา การเขียนข้อความสั้นๆ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

๑๕๐๐๑๑๔          ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                          ๓ (๓-๐-๖)                      

English for Study Skills

การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อระบุรายละเอียด และเพื่อสรุปความ จากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

 

๑๕๐๐๑๑๕          ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                                   ๓ (๓-๐-๖)                      

English for Specific Purposes

ความหมายของคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบของงานเขียน การบรรยาย และการสื่อสารเฉพาะสาขาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการอ่านเรื่องราวเนื้อหาทางวิชาชีพ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนและการพูด โดยใช้โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่เหมาะสม

 

๑๕๐๐๑๑๖          ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                            ๓ (๓-๐-๖)

English for Work

การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหางาน การสัมภาษณ์งาน และการทำงานในองค์กร โดยเน้นการอ่านประกาศสมัครงานจากสื่อต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ และการสื่อสารเพื่อการทำงานในองค์กร

 

๑๕๐๐๑๑๗          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                         ๓ (๓-๐-๖)

Chinese for Communication

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน สำนวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและพูด ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ สำหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ใช้ภาษาจีน

 

๑๕๐๐๑๑๘          ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                   ๓ (๓-๐-๖)

French for Communication

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอำลา การอวยพร การบอกเวลา การถาม-บอกราคาสินค้า และการถาม-บอกที่ตั้งของสถานที่ อย่างง่ายๆ การเขียนตามคำบอกและเขียนประโยคง่ายๆ การอ่านข้อความและตอบคำถามสั้นๆ

 

๑.๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๒๐๐๐๑๐๒          สุนทรียภาพของชีวิต                                                             ๓ (๓-๐-๖)

Aesthetics of Life

ศาสตร์ทางความงาม  สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสำคัญของการรับรู้กับศาสตร์ทางการเห็น ศาสตร์ทางการได้ยินและศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมุ่งเน้นความเป็นไทย การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากระดับการรำลึก ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย และนำเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ

 

๒๐๐๐๑๐๓          ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                                      ๓ (๒-๒-๕)

Information Literacy Skills

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบและมาตรฐานของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการกำหนด ความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศจากผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน

 

๒๐๐๐๑๐๔          การพัฒนาทักษะชีวิต                                                                        ๓ (๓-๐-๖)

                       Life Skill Development

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจริงของชีวิตตามโลกทัศน์ทางปรัชญาและศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ปัจจัยและองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาความตระหนักรู้ในตน ความภูมิใจในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

 

๒๐๐๐๑๐๕          การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง                                                           ๓ (๓-๐-๖)

Civil Education

ความหมายของพลเมือง อำนาจหน้าที่ ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ศีลธรรม กติกาของท้องถิ่น ชุมชน ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นโยบายสาธารณะ จิตสำนึกสาธารณะ ฉันทามติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 ๑.๓)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๒๕๐๐๑๐๕          ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                               ๓ (๓-๐-๖)

Life and Environment

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน การมีจิตสาธารณะและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

 

๒๕๐๐๑๐๖          ลำปางศึกษา                                                                                  ๓ (๓-๐-๖)

Lampang Studies

สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ความเปลี่ยนแปลงของลำปางแต่ละยุคสมัยอันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

 

๒๕๐๐๑๐๗          สังคมไทยในโลกาภิวัตน์                                                         ๓ (๓-๐-๖)

Thai Society in The Era of Globalization      

อารยธรรมของมนุษยชาติ สภาพทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอันนำไปสู่ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม

 

๒๕๐๐๑๐๘          อาเซียนศึกษา                                                        ๓ (๓-๐-๖)

ASEAN Studies

            ประวัติความเป็นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศคู่เจรจา  กลไกอาเซียน  การประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน เพื่อการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

 

๒๕๐๐๑๐๙          การบริหารจัดการสมัยใหม่                                                     ๓ (๓-๐-๖)

Modern Management

แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ลักษณะ  ขอบเขต  องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่  รวมถึงการบริหารจัดการ  การตลาด การเงิน  การบัญชีและการภาษีอากรธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การผลิต  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้นำและนวัตกรรม จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงองค์การ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในองค์การ ยุทธ์วิธีในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการบริหารองค์กร  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ตลอดจนระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาคและมหภาคกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยใต้กระแสโลกาภิวัตน์

 

๒๕๐๐๑๑๐          กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                        ๓ (๓-๐-๖)

Law in Daily Life

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสำคัญ การใช้ การยกเลิก การตีความและกระบวนการทางยุติธรรม  รวมทั้งสกุลของกฎหมาย ศึกษากฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ บุคคลตามกฎหมาย ครอบครัว มรดก พินัยกรรม นิติกรรมและสัญญา รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญาเฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น

 

๑.๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๐๑๑๑          คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                  ๓ (๓-๐-๖)

Mathematics in Daily Life

ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร  กระบวนการตัดสินใจ ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจำนอง การจำนำ และการขายฝาก การคำนวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

 

๔๐๐๐๑๑๒          วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                  ๓ (๓-๐-๖)

Science in Daily Life

คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

๔๐๐๐๑๑๓          เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                      ๓ (๒-๒-๕)

Information Technology for Learning

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลคำ เพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติอย่างง่าย และเพื่อการนำเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางสังคม (Social Network) เช่น E-mail, Web Blog, Facebook, Twitter, Chat Programs รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

 

๔๐๐๐๑๑๔          พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน                                               ๓ (๓-๐-๖)

Energy and Energy Conservation

รูปแบบของพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

๔๐๐๐๑๑๕          วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                   ๓ (๓-๐-๖)

Exercise Science for Health

ความหมาย เป้าหมาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การรักษาสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพดี รากฐานทางกายวิภาคศาสตร์     ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ  ข้อพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักและการรักษารูปร่าง การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง การป้องกันการบาดเจ็บที่พบจากการออกกำลังกาย ข้อพิจารณาสำหรับการออกกำลังกายเมื่อสภาพร่างกายไม่ปกติ

 

๔๐๐๐๑๑๖          โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Yoga for Health

ความเป็นมาของศาสตร์โยคะ วิถีโยคะกับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  การพัฒนาอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ การบริโภคอาหาร และการฝึกโยคะอาสนะพื้นฐานเพื่อสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาพและสรีรวิทยาของมนุษย์ ผลของการฝึกโยคะอาสนะต่อการทำงานของร่างกายและสุขภาพ

 

๔๐๐๐๑๑๗          เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน                                                   ๓ (๓-๐-๖)

Agriculture in Daily Life

ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน   การปลูกและขยายพันธุ์พืช  การเลี้ยงสัตว์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๒.๑)  กลุ่มวิชาชีพครู

๒.๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๑๑๑๐๘          หลักการศึกษาและความเป็นครู                                                           ๓ (๒-๒-๕)

Principles of Education and Self Actualization for Teachers                           

ปรัชญา  แนวคิดทฤษฏีการศึกษาความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู บทบาทของบุคลากร  ต่าง ๆ ในสถานศึกษา คุณลักษณะครูที่ดี การสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ บทบาทของครูต่อการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น

 

๑๐๒๒๒๐๑          การจัดการเรียนรู้                                                                  ๓ (๒-๒-๕)

Learning Management

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้  หลักการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้  การวิเคราะห์ผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเขียนแผนและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปทดลองใช้

 

๑๐๒๒๒๐๒          การพัฒนาหลักสูตร                                                              ๓ (๒-๒-๕)

Curriculum Development

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

 

๑๐๒๒๓๑๗          การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            ๓ (๒-๒-๕)                     

Guidance and Activities for Student Development  

ความหมาย  ความสำคัญและปรัชญา  การแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษา  ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย ประเภทของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางในการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่าง ๆ การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ ดำเนินโครงการ และสรุป รายงานผลโครงการแต่ละประเภท

 

๑๐๓๔๗๐๖          นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                               ๓ (๒-๒-๕)

Educational Innovation and Technology                                                                 

ความหมาย  ขอบข่าย  ความสำคัญ  บทบาทและพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  นวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การเลือก  การออกแบบ  การสร้าง การนำไปทดลองใช้  ประเมินผล การวิเคราะห์เนื้อหาและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 

๑๐๔๓๑๑๕     การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Measurement and Evaluation in Education 

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

 

๑๐๔๔๔๐๒          การวิจัยทางการศึกษา                                                          ๓ (๒-๒-๕)

Research in Education     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๐๔๓๑๑๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา         

ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

 

๑๐๕๒๔๐๒          จิตวิทยาสำหรับครู                                                              ๓ (๒-๒-๕)

Psychology for Teachers  

ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการปรับพฤติกรรมผู้เรียน การแนะแนวและการให้คำปรึกษาการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

 

๑๐๖๓๓๐๖          การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน               ๓ (๒-๒-๕)

Educational Administration and Classroom Management

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กร องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชั้นเรียน วิเคราะห์ระบบการศึกษาและระบบชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน การทำงานเป็นทีม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงการทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน

 

๑๐๖๔๒๐๑          กฎหมายการศึกษา                                                                           ๓ (๒-๒-๕)

Education Law                                                    

โครงสร้าง ความหมาย รูปแบบ และเนื้อหาสาระ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา กฎหมายการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กฎหมายอื่น ๆ และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกา  รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม ในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๑๐๘๔๑๐๔          การศึกษาพิเศษ                                                                  ๓ (๒-๒-๕)                     

Special Education

ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท  ลักษณะของความบกพร่องและความจำเป็นพิเศษ การตรวจสอบ  การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  การปรับเปลี่ยนหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

 

๒.๑.๒) วิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๒๓๓๐๙          ทักษะการคิดสำหรับครู                                                         ๒ (๑-๒-๓)

Thinking Skills for Teachers

ธรรมชาติและความสำคัญของการคิด มิติการคิด แบบการคิด เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์ คิดแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิดแบบต่าง ๆ พัฒนาลักษณะนิสัยนักคิดที่ดีแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด

 

๑๐๓๓๗๐๗          คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน                                           ๒ (๑-๒-๓)                      

Computers for Instruction

ความหมายของสื่อประสม (E-learning) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

๑๐๔๓๑๑๖          เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Classroom Assessment Techniques

กระบวนการและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามความเข้าใจ ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะที่สัมพันธ์กับการเรียน ทัศนคติ ค่านิยมของผู้เรียน และปฏิกิริยา ของผู้เรียนต่อการสอนการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ การประมวลข้อมูล การแปลความหมาย การรายงานผลและการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

๑๐๔๓๔๑๑          สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา                                   ๓ (๒-๒-๕)   

Statistics for Data Analysis in Education                                          

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สัมประสิทธิ์ การทดสอบและสหสัมพันธ์ การทดสอบ ไค – สแควร์ (Chi – Square) การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางการศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

๑๐๔๔๑๐๘          การประเมินโครงการทางการศึกษา                                        ๓ (๒-๒-๕)

Educational Project Evaluation

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย  แผนและโครงการ  หลักการและแนวคิด  ในการประเมินโครงการ  กระบวนการประเมินโครงการ  รูปแบบการประเมินโครงการ  การวิเคราะห์โครงการและการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การออกแบบการประเมินโครงการ  การเขียนโครงการประเมิน  การเขียนรายงานการประเมินโครงการ

 

๑๐๔๖๔๐๙          องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ทางการศึกษา                     ๓ (๓-๐-๖)

Learning Organization and Knowledge Management in Education

หลักการขององค์กรการเรียนรู้  การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้  การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นองค์กรการเรียนรู้  มโนทัศน์ของความรู้และการจัดการความรู้  กระบวนการและเทคนิคการจัดการความรู้ วิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการความรู้ขององค์กรต่าง ๆ การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

 

 ๑๐๕๑๑๐๕         จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                                                    ๓ (๓-๐-๖)

Introduction to Developmental Psychology

ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการของมนุษย์ที่มีต่อการศึกษาอิทธิพลต่าง ๆ   ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  ศึกษาพัฒนาการ  ทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์

 

๑๐๕๑๒๐๓          การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                                ๒ (๑-๒-๓)

Application of Psychology for Learning

ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน  เป้าหมายการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ ใช้การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นความรู้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๑๐๕๑๒๐๔          จิตวิทยาวัยรุ่น                                                                   ๒ (๑-๒-๓)                      

Adolescent Psychology

ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ  ปัญหาเฉพาะวัย  การป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัว เพศศึกษา การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่น

 

๑๐๕๒๓๐๑          มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู                                                        ๒ (๑-๒-๓)                      

Human Relations for Teachers

ประวัติ ความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู  หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารสำหรับครู เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การฝึกปฏิบัติการสร้าง มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น

 

๑๐๕๓๕๐๔          จิตวิทยาการแนะแนว                                                                    ๒ (๑-๒-๓)

Guidance Psychology      

พัฒนาการของมนุษย์  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความหมาย  ความสำคัญและปรัชญา  การแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การบริหารและการจัดการบริการแนะแนวในสถานศึกษา เทคนิค และเครื่องมือในการจัดบริการแนะแนว  การพัฒนาความถนัด  ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

 

๑๐๖๓๒๐๑          ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา                                                ๒ (๑-๒-๓)                      

Educational Administration Leadership

แนวคิด ทฤษฎี หลักการแห่งภาวะผู้นำ การเสริมสร้างภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กรและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของสังคมท้องถิ่น การเสริมสร้างวัฒนธรรมทีมงาน การบริหารจัดการที่ดีทางการศึกษา การบูรณาการ  ข้อกำหนด กฎระเบียบ องค์ความรู้ทางการศึกษาในการบริหารจัดการ การปฏิบัติและแก้ปัญหาทางการศึกษา

 

๑๐๖๔๓๐๗          การประกันคุณภาพการศึกษา                                       ๒ (๑-๒-๓)

Quality Assurance in Education

ศึกษาวิธีประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา  สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบคุณภาพในสถานศึกษา การพัฒนาระบบ  การควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินมาตรฐานคุณภาพ  การจัดระบบสารสนเทศ  วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานเป็นทีม  การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพมาพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบท ทางสังคมไทย ศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา  บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพ  ในสถานศึกษาแต่ละระดับ

 

๒.๑.๓) วิชาชีพครูปฏิบัติ 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๐๓๘๐๓          การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา            ๑ (๖๐)    

                        Study Observation and Participation in Schools                                    

                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๐๒๒๒๐๑ การจัดการเรียนรู้   

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนรู้งานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา  การศึกษาสังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  

 

๑๐๐๕๘๐๕          การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                                      ๖ (๕๔๐)               

Teaching Practicum in School 1      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๐๐๓๘๐๓ การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๐๒๔๘๐๒ การทดลองสอน 

การบูรณาการความรู้วิชาชีพครูกับวิชาชีพเฉพาะมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามระดับชั้นและสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกผลการปฏิบัติงานครูตามขอบข่ายงานในสถานศึกษา  ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงงานทางวิชาการ  ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ฝึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียน

 

๑๐๐๕๘๐๖          การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                                       ๖ (๕๔๐)            

eaching Practicum in School 2      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๐๐๕๘๐๕ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๑ นำปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียน มาวางแผนและดำเนินการแก้ไขและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถจัดทำรายงานผลการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน

 

๑๐๒๔๘๐๒          การทดลองสอน                                                                  ๑ (๖๐)                          

Teaching Practice           

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๐๐๓๘๐๓ การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ๑๐๒๔๖๑๕   การจัดการเรียนรู้เคมี ๒

                        บูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในสาขาวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำโครงการทางวิชาการโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างน้อย ๒  สัปดาห์  นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาภายใต้การนิเทศของผู้สอน

 

๒.๒)  กลุ่มวิชาเอก

๒.๒.๑)  วิชาเอก

๑) วิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๑๑๓๐๙          ฟิสิกส์ทั่วไป                                                                                  ๔ (๓-๒-๗)

General Physics

การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและสมดุลของแรง จลนพลศาสตร์ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล  คลื่นกลและเสียง อุณหภูมิและความร้อน ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวนำ แสง กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัวของนิวเคลียสเบื้องต้น

 

๔๐๒๑๑๐๕          เคมี  ๑                                                                                        ๓ (๒-๒-๕)

Chemistry 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) และจลนพลศาสตร์ (Kinetics)  

 

๔๐๒๒๑๐๒          เคมี ๒                                                                             ๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑                           

สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม

 

๔๐๒๒๒๐๑      เคมีอนินทรีย์ ๑                                                                      ๓ (๒-๒-๕)                      

Inorganic   Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

วัฏจักรบอร์นฮาเบอร์ พลังงานโครงผลึกและระบบผลึกของสารประกอบ
ไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเวเลนซ์ รูปร่างโมเลกุล   สมบัติและสารประกอบของธาตุแอลคาไลน์และแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะผสม สารกึ่งตัวนำเคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทำละลายน้ำและไม่ใช่น้ำ

    

๔๐๒๒๓๐๗          เคมีอินทรีย์ ๑                                                                                ๓ (๒-๒-๕)

Organic Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป                  

บทบาทของธาตุคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน การเรียกชื่อ ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ และเคมีของ ไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน

 

๔๐๒๒๔๐๔         เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Physical Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ๔๐๙๑๖๐๔ คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ ๑

และ : ๔๐๒๒๑๐๒ เคมี ๒หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

การนำหลักการทางฟิสิกส์มาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ แก๊ส ของเหลว กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฎภาค กฎของวัฎภาค สารละลาย และเคมีไฟฟ้า

 

๔๐๒๒๕๐๓          ชีวเคมี ๑                                                                         ๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้าง สมบัติทางเคมี และหน้าที่ทางชีวภาพของสาร ชีวโมเลกุล อาทิ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน  เกลือแร่ และเทคนิคการทำสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์

๔๐๒๒๖๑๖          เคมีวิเคราะห์                                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Analytical Chemistry

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก อาทิ การไทเทรตกรด-เบส ทั้งในสารละลายน้ำและไม่ใช่น้ำ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ    รีดอกซ์ การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน และการนำสถิติมาประยุกต์ใช้

 

๔๐๒๒๖๑๘          การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๑                             ๓ (๒-๒-๕)

Instrumental Analytical Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

หลักการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือเชิงแสงและส่วนประกอบ การประยุกต์ทาง สเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืน การคายแสงของอะตอมและโมเลกุล อาทิ อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล อะตอมมิกแอบซอร์พชัน อินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา อะตอมมิกอิมิสชัน   เฟลมอิมิสชัน และการนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้

 

๔๐๒๓๒๐๒          เคมีอนินทรีย์ ๒                                                                  ๓ (๒-๒-๕)

Inorganic Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๒๐๑เคมีอนินทรีย์๑

สารประกอบเชิงซ้อนชนิดของลิแกนด์ การเรียกชื่อโครงสร้างทางเรขาคณิต    ไอโซเมอริซึมพันธะและการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ทฤษฎีสนามผลึกทฤษฎีสนาม  ลิแกนด์สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน  สมมาตรและทฤษฏีกลุ่ม

 

๔๐๒๓๓๐๑          เคมีอินทรีย์ ๒                                                                                ๓ (๒-๒-๕)

Organic Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๓๐๗ เคมีอินทรีย์ ๑

โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและเคมี พลังงานการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี และกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน กำมะถัน และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรมาติก สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก แอโรมาติกและนอน-แอโรมาติกที่มีธาตุไนโตรเจน ออกซิเจนและซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติและสารประกอบโลหอินทรีย์

 

๔๐๒๓๔๐๑          เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒                                                     ๓ (๒-๒-๕)

Physical Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๔๐๔   เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑

การนำหลักการทางฟิสิกส์มาใช้อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน โฟโตเคมี เคมีคอลลอยด์  เคมีพื้นผิวและเคมีควอนตัม

 

๔๐๒๓๕๐๑          ชีวเคมี ๒                                                                         ๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ๔๐๒๒๕๐๓   ชีวเคมี  ๑

กระบวนการย่อย การดูดซึม วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก และการควบคุมสมดุลของร่างกายด้วยน้ำและสารละลายอิเล็กโทรไลต์

 

๔๐๒๓๖๐๓            การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๒                                   ๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๑๐๒เคมี ๒ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔ เคมีทั่วไป

หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี อาทิ แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี ซุปเปอร์ครีททิคัลฟูอิดโครมาโทรกราฟี แคพิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส แคพิลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี ไอออนโครมาโทรกราฟี และหลักการวิเคราะห์เคมีเชิงไฟฟ้า เครื่องมือ และส่วนประกอบ อาทิ โพเทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี และโวลทาเมตรี

 

๔๐๒๔๙๐๑          โครงการวิจัยทางเคมี                                                            ๓ (๑-๔-๔)

Research Project in Chemistry

ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี ได้แก่ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพื่อการวางแผนและการทำโครงการวิจัยทางเคมี รวมทั้งวิธีการเขียนโครงร่าง รายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

 

๔๐๒๔๙๐๒          สัมมนาทางเคมี                                                                  ๒ (๑-๒-๓)

Seminar in Chemistry

ความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการสัมมนาทางเคมี การค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสารสนเทศและฐานข้อมูล นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล

 

๔๐๓๑๑๐๙          ชีววิทยาทั่วไป                                                                    ๔ (๓-๒-๗)

General Biology 

การกำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ       เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสารผ่านเยื่อเซลล์ การรักษาสมดุลภายในเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต การทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัวสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๔๐๙๑๖๐๔          คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์          ๑                                  ๓ (๓-๐-๖)

Mathematics for Science 1

หน่วยและการเปลี่ยนแปลงหน่วยทางวิทยาศาสตร์ เวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ กราฟและความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชั่นทางตรีโกณมิติ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ อินทิกรัล ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์

 

๒) วิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น                                                          ๓(๒-๒-๕)

                    Local  Science

  กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุมีผล  มีการบันทึก ใช้ทักษะเช่น การสังเกต ตั้งคำถาม ค้นคว้า ทดลอง  ค้นหาคำตอบ อธิบาย วิเคราะห์ และสรุปผลอย่างเป็นระบบโดยมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในท้องถิ่น นำไปสู่การแก้ปัญหา การพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง สมดุลกับธรรมชาติ

 

๔๐๒๓๗๐๓          เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี                                                      ๒ (๑-๒-๓)

                        Supplementary Skills for Chemical Laboratory

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑ หรือ ๔๐๒๑๑๑๔  เคมีทั่วไป

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงในการทดลองทางเคมีด้วยเครื่องมือมูลฐาน ตลอดจนการสอบเทียบมาตรฐาน และเทคนิคที่จำเป็นอื่นๆ

 

๔๐๒๓๗๑๐          เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น                                                           ๓ (๒-๒-๕)

Introduction to Polymer Chemistry                   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๔๐๒๒๔๐๔   เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑

                        คำจำกัดความ  ชนิด  โครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยา และกลไกของการเกิดพอลิเมอร์ ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การหาน้ำหนักโมเลกุลการวิเคราะห์และทดสอบพอลิเมอร์กระบวนการ สังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

 

๔๐๒๓๗๑๑          เคมีอาหารเบื้องต้น                                                             ๓ (๒-๒-๕)

                        Introduction to Food Chemistry

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอาหาร รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ น้ำและสารเติมแต่งในอาหาร และหลักการวิเคราะห์อาหาร

 

๔๐๒๓๗๑๓          เทคโนโลยีปิโตรเลียม                                                            ๓ (๓-๐-๖)

                        Petroleum Technology

คุณลักษณะและหลักการทางเคมีของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการกลั่น การสกัดและการแยกสารปนเปื้อนในปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้

 

๔๐๒๓๗๒๒             เคมีสี                                                                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

                        Colour  Chemistry 

สมบัติทางกายภาพและเคมี  ทฤษฎีการเกิดสีที่เกี่ยวข้องกับตาและแสงที่มองเห็นได้  การสังเคราะห์  สีในกลุ่มสีย้อมอะโซ รงควัตถุ  สีย้อมกลุ่มคาร์บอนิล  ไรไซยานีนและสีย้อมกลุ่มอินทรีย์อื่น ๆ  สีย้อมเส้นใย รงควัตถุกลุ่มอนินทรีย์และอินทรีย์  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสีย้อม  และสีกับสภาวะแวดล้อม

 

๔๐๒๓๗๒๔          เคมีเครื่องสำอาง                                                                 ๓ (๒-๒-๕)

                        Cosmetics Chemistry

                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ๔๐๒๒๓๐๗เคมีอินทรีย์ ๑

องค์ประกอบและกระบวนการผลิต ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องสำอาง การวิเคราะห์เครื่องสำอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สังเคราะห์ขึ้นและมาจากธรรมชาติ

  

๔๐๒๓๗๒๕          เคมีน้ำหอม                                                                                   ๓ (๒-๒-๕)

                        Perfume Chemistry

ประวัติและพัฒนาการของการใช้เครื่องหอมและสุคนธบำบัดสรีรวิทยาและระบบการรับกลิ่นชนิดของน้ำหอมและสารที่ให้ความหอมต่าง ๆ องค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมสารให้ความหอมจากธรรมชาติ และการสังเคราะห์ การแยกสกัดสาร ให้ความหอมจากพืช อุตสาหกรรมน้ำหอม และการบำบัดด้วยกลิ่นหอม

 

๔๐๒๓๗๓๔          เคมีอุตสาหกรรมและความปลอดภัย                              ๓ (๓-๐-๖)

Industrial Chemistry and Safety

หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม  ระบบคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม  หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  ความปลอดภัยในโรงงาน  พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างและแรงงาน

 

๔๐๒๓๗๓๕          สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์                                       ๓ (๒-๒-๕)

                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ๔๐๒๒๓๐๗เคมีอินทรีย์ ๑

หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปี และการประยุกต์เทคนิคอัตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรเมตรีในการวิเคราะห์และระบุโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

 

๔๐๒๓๗๓๙          เคมีสถานะของแข็งเบื้องต้น                                                             ๓ (๓-๐-๖)

                        Introduction to Solid- State Chemistry

สถานะของแข็ง โครงสร้างและแผนภาพวัฏภาคของแข็ง และการประยุกต์ใช้

 

๔๐๒๓๗๔๖          พิษวิทยาเบื้องต้น                                                                ๓ (๒-๒-๕)   

                      Introduction to Toxicology

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ๔๐๒๓๕๐๑   ชีวเคมี  ๒  หรือ  ๔๐๒๒๕๐๑   ชีวเคมีพื้นฐาน

สารพิษในธรรมชาติ  กลไกความเป็นพิษของสารพิษในธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษ  ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย  การตรวจวิเคราะห์  การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษของสาร

๔๐๒๓๗๔๙ เคมีสีเขียว                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

                        Green Chemistry

ที่มา ความหมาย หลักการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบของสารเคมี ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

 

๔๐๒๓๗๕๐          การจัดการสารเคมีอันตราย                                                    ๓ (๓-๐-๖)

Chemical Hazardous Management

อันตรายที่เกิดจากสารเคมี การควบคุมสารเคมีอันตราย การบ่งชี้แสดงสารอันตราย สัญลักษณ์สากล ฉลากกำกับมาตรฐานสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การออกแบบอาคารเก็บสารเคมีและสถานที่ตั้ง การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี วิธีดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล และกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย

 

๔๐๒๓๙๐๒          วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมี                             ๒ (๒-๐-๔)

                        New Science and Technology in Chemistry

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมีที่น่าสนใจในปัจจุบัน

 

๔๐๒๓๙๐๔          การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี                           ๒ (๑-๒-๓)

Computer Application in Chemistry

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเคมี และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการศึกษาวิจัยทางเคมี

 

๔๐๒๔๓๐๖          เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                         ๓ (๒-๒-๕)

                        Natural Products Chemistry

                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ๔๐๒๒๓๐๗เคมีอินทรีย์ ๑

เทคนิคการสกัด การแยก ตลอดจนประเภท ชนิด ลักษณะ โครงสร้าง วิถี           ชีวสังเคราะห์และการสังเคราะห์บางส่วนของสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

 

๔๐๒๔๗๐๙          เคมีสภาวะแวดล้อม                                                 ๓ (๒-๒-๕)

Environmental Chemistry

มลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ หลักการสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน น้ำ อากาศ การวิเคราะห์สารกำจัดแมลง โลหะหนักในพืช ในดิน ในน้ำและในอากาศ

 

๔๐๔๒๑๐๑          วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ                                                  ๔ (๓-๒-๗)

                        Earth and Space Science

องค์ประกอบหลักของโลกศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค บรรยากาศ และความสัมพันธ์ รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต และดาราศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศ

 

๔๑๑๓๑๐๖      สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์                                                             ๓ (๓-๐-๖)                                              

Statistics for Scientific Research

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สัมประสิทธิ์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square) การใช้โปรแกรมทางสถิติ และการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

๒.๒.๒)  วิชาการสอนวิชาเอก  

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๒๔๖๑๔          การจัดการเรียนรู้เคมี ๑                                            ๓ (๒-๒-๕)

Chemistry Learning Management 1

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและหลักการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาทางเคมี ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้เคมี การวัดและประเมินผล และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

 

๑๐๒๔๖๑๕          การจัดการเรียนรู้เคมี ๒                                                        ๓ (๒-๒-๕)

Chemistry Learning Management 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ๑๐๒๔๖๑๔    การจัดการเรียนรู้เคมี ๑      

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ๑๐๒๔๘๐๒    การทดลองสอน

ศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนเคมีในสถานศึกษา จิตวิทยาศาสตร์ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เคมีและฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคตามสาขาวิชาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เต็มรูปแบบโดยเน้นระดับมัธยมปลาย และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมี

 

๒.๒.๓) เลือกวิชาการสอนวิชาเอก 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๑๓๐๑          การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ๒ (๑-๒-๓)

Building of Science Learning Innovative Media

การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทุกแขนงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอก

 

๔๐๐๑๕๐๑          การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                                                   ๒ (๑-๒-๓)

                        Science Communication

หลักการ แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สู่การเรียนการสอนและสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

 

๔๐๐๑๖๐๑          ปรัชญาการสอนวิทยาศาสตร์                                                                  ๒ (๒-๐-๔)

Philosophy of Science Teaching

ศึกษารากฐาน คำจำกัดความจุดมุ่งหมาย กระบวนการ และมิติทางสังคมของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์กับมนุษย์ในอนาคตเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก

 

๔๐๐๔๙๐๔          การวิจัยชั้นในเรียนวิทยาศาสตร์                                               ๒ (๑-๒-๓)

                        Scientific Classroom Research   

ความหมาย ประเภทของการวิจัยชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ กระบวนการและวิธีการวิจัย สถิติวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนจัดทำโครงร่าง ดำเนินการวิจัยปัญหาในชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการวิจัย

 

๔๐๒๔๙๐๓          เคมีศึกษา                                                          ๒ (๑-๒-๓)

                        Chemistry Education

ค้นคว้าหลักสูตรวิชาเคมีในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำการทดลองโดยใช้วัสดุเครื่องมือ ค้นคว้า นำข้อมูลมาอภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่สำคัญในสาขาเคมี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกการสอนแบบจุลภาคและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เขียนคู่มือการทดลองโดยใช้องค์ความรู้ในชุมชน จัดทำอุปกรณ์  การทดลองเขียนข้อสอบ วัดผลและประเมินผล