ประวัติความเป็นมา

     สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูเคมีขั้นวิชาชีพ ที่สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคู่คุณธรรม สนองแก่ความต้องการของชุมชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 33 คน

     ตามประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2519 ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ทำให้มีการจัดหน่วยงานในคณะวิชาเป็นภาควิชา และได้มีการตั้งภาควิชาเคมีขึ้นมาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สถาบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการ จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนการบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาในปี พ.ศ. 2543 และในปี พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมเป็นสาขาวิชา และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (พวส.) ในปี พ.ศ. 2540 และทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งพร้อมที่จะเปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาต่างๆ ที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นได้และบริการทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน โปรแกรมวิชาเคมีซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่สนองความต้องการของสังคมและดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีและเริ่มรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏลำปาง โปรแกรมวิชาเคมีมีนักศึกษาภาคปกติจบออกไป 3 รุ่นจำนวน 22 คน จากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจากหลักสูตรโปรแกรมวิชาเคมีไปเป็นสาขาวิชาเคมีประยุกต์และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีนักศึกษาจำนวน 4 รุ่น รวม 22 คน ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาได้งดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ และได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงเคมี ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2555