ปรัชญา

ผลิตครูเคมีขั้นวิชาชีพ สามารถบูรณาการความร้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล