พันธกิจ

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีในระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ แก่ท้องถิ่นและสังคม
  3. ด้านบริการวิชาการ ให้บริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเคมีแก่ สังคมและท้องถิ่น
  4. ด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม