วิสัยทัศน์

ผลิตครูเคมีที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อพัฒาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล