เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตก23    
     
หองสมดเคม   Biochem
     
biochem1   Chem floor
     
DSC01698    ตก 5
     
 Biophysic and biochemistry    
Biochem lab    Biochem lab2 
     
Inorganic and material fuel cell    
Fuel Cell    Furnace 
     
 Inorganic Lab    
     
 Natural product    
DSC00098    DSC00099 
     
 DSC00100   Natural Product2 
     
 Natural product lab1   DSC00101 
     
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและเคมีวิเคราะห์    
AAS    Air pollution lab 
     
 Autotitration   Bomb Calorimeter 
     
 bp-mp meter   conductomerter2 
     
 Conductometer1   DO meter 
     
 FT-IR   GC 
     
 HPLC   ISO lab 
     
 Kjeldanh   Polarimeter 
     
 Refractometer   Soxlet 
     
 Spectrometer   Terbidity meter 
     
 UV Vis spectrophotometer