แผนการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี สามารถลงทะเบียนในช่วง ๕ ปีการศึกษา ดังนี้

 ปีที่  ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๑

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๒

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๓

๔๐๒๑๑๐๕

เคมี ๑

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๓๑๑๐๙

ชีววิทยาทั่วไป

๔ (๓-๒-๗)

๔๐๙๑๖๐๔

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ ๑

๓ (๓-๐-๖)

๑๐๑๑๑๐๘

หลักการศึกษาและความเป็นครู

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๒๒

 

ปีที่  ๑   ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๔

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๕

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๖

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๗

๔๐๑๑๓๐๙

ฟิสิกส์ทั่วไป

๔ (๓-๒-๗)

๔๐๒๒๑๐๒

เคมี ๒

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๒๒๐๒

การพัฒนาหลักสูตร

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๒๒

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๘

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๙

๔๐๒๒๒๐๑

เคมีอนินทรีย์ ๑

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๔๐๔

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๓๐๗

เคมีอินทรีย์ ๑

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๒๒๐๑

การจัดการเรียนรู้

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๕๒๔๐๒

จิตวิทยาสำหรับครู

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๒๑

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

วิชาการศึกษาทั่วไป ๑๐

๔๐๒๓๒๐๒

เคมีอนินทรีย์ ๒

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๓๐๑

เคมีอินทรีย์ ๒

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๖๑๖

เคมีวิเคราะห์

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๖๑๘

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๑

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๖๔๒๐๑

กฎหมายการศึกษา

๓ (๒-๒-๕)

-

วิชาชีพครูเลือก ๑

๒ - ๓                               

รวม

๒๐ - ๒๑

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๒๒๕๐๓

ชีวเคมี ๑

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๔๐๑

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๖๐๓

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๒

๓ (๒-๒-๕)

-

วิชาเอกเลือก ๑

-

วิชาเอกเลือก ๒

๑๐๓๔๗๐๖

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๓๑๑๕

การวัดและประเมินผลการศึกษา

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๒๑

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

วิชาเอกเลือก ๓

-

วิชาเอกเลือก ๔

๔๐๒๓๕๐๑

ชีวเคมี ๒

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๔๖๑๔

การจัดการเรียนรู้เคมี ๑

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๐๓๘๐๓

การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

๑ (๖๐)

๑๐๒๓๒๑๗

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓ (๒-๒-๕)

-

วิชาชีพครูเลือก ๒

๒ - ๓

รวม

๑๘ – ๑๙

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

-

เลือกวิชาการสอนวิชาเอก ๑

-

วิชาเลือกเสรี ๑

๑๐๔๔๔๐๒

การวิจัยทางการศึกษา

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๘๔๑๐๔

การศึกษาพิเศษ

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๔๖๑๕

การจัดการเรียนรู้เคมี ๒

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๔๘๐๒

การทดลองสอน

๑ (๖๐)

รวม

๑๕

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๒๔๙๐๑

โครงการวิจัยทางเคมี

๓ (๑-๔-๓)

๔๐๒๔๙๐๒

สัมมนาทางเคมี

๒ (๑-๒-๓)

-

เลือกวิชาการสอนวิชาเอก ๒

-

วิชาเลือกเสรี ๒

๑๐๖๓๓๐๖

การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๓

 

ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๐๕๘๐๕

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

๖ (๕๔๐)

รวม

 

ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๐๕๘๐๖

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

๖ (๕๔๐)

รวม