งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2555

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการดำเนินงาน

เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

1. สนับสนุนติดตามการดำเนินงานหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

7,200

4,070

3,130

2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

437,000

434,985.85

2,014.15

3. วัสดุฝึกในการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

142,000

141,799.5

200.50

4. โครงการบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนฟิสิกส์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

6,000

4,190

1,810

5. โครงการบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนชีววิทยา ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

8,000

7,400

600

6. โครงการบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเคมี ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2,800

-

2,800

7. โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 60 คน

17,400

17,379

21

8. โครงการสนับสนุนการทำวิจัยชั้นเรียนของอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

45,000

-

45,000

9. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

30,000

29,500

500

10. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอนทางชีววิทยา ของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

33,000

32,399.50

600.50

11. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ ของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

27,000

27,000

-

12. สนับสนุนการนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

15,000

13,718.75

1,281.25

13. โครงการอบรมเทคนิคการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

20,000

2,500

17,500

14. จัดอบรมการตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

30,000

29,650

350

15. โครงการการดำเนินงานการประกันคุณภาพสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

9,200

9,200

-

16. สนับสนุนอาจารย์เพื่อไปทัศนศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

72,000

70,300

1,700

รวม

901,600

824,092.60

77,507.40