โครงสร้างรายวิชา

๓)  ชื่อรายวิชา

๓.๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

๓.๑.๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน ๙ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้   

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๕๐๐๑๑๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๓

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๔

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

๓ (๓-๐-๖)

 

ให้เลือกเรียน ๓ – ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   

 

๑๕๐๐๑๑๒

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต

Reading and Writing Thai for Life

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๕

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๖

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

English for Work

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๗

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๘

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

French for Communication

๓ (๓-๐-๖)

       

 

๓.๑.๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

 ให้เลือกเรียน ๓ – ๙ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้               

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๒๐๐๐๑๐๒

สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics of Life

๓ (๓-๐-๖)

๒๐๐๐๑๐๓

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

๓ (๒-๒-๕)

๒๐๐๐๑๐๔

การพัฒนาทักษะชีวิต

Life Skill Development

๓ (๓-๐-๖)

๒๐๐๐๑๐๕

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

Civil Education

๓ (๓-๐-๖)

           

 

๓.๑.๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                        

ให้เลือกเรียน ๓ – ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๒๕๐๐๑๐๕

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and Environment

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๐๐๑๐๖

ลำปางศึกษา

Lampang Studies

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๐๐๑๐๗

สังคมไทยในโลกาภิวัตน์

Thai Society in The Era of Globalization

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๐๐๑๐๘

อาเซียนศึกษา

ASEAN Studies

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๐๐๑๐๙

การบริหารจัดการสมัยใหม่

Modern Management

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๐๐๑๑๐

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Law in Daily Life

๓ (๓-๐-๖)

 

๓.๑.๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เลือกเรียน ๖ – ๙ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๐๑๑๑

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๐๐๑๑๒

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๐๐๑๑๓

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Information Technology for Learning

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๐๐๑๑๔

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

Energy and Energy Conservation

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๐๐๑๑๕

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise Science for Health

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๐๐๑๑๖

โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๐๐๑๑๗

เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Daily Life

๓ (๓-๐-๖)

         

 

๓. ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                ไม่น้อยกว่า   ๑๓๐  หน่วยกิต

๓.๒.๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                     ไม่น้อยกว่า     ๕๒  หน่วยกิต

                ๑) วิชาชีพครูบังคับ                                                           ๓๓  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๑๑๑๐๘

หลักการศึกษาและความเป็นครู                                                     

Principles of Education and Self Actualization for Teachers

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๒๒๐๑

การจัดการเรียนรู้        

Learning Management

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๒๒๐๒

การพัฒนาหลักสูตร                                                                    

Curriculum Development

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๓๒๑๗

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          

Guidance and  Activities for Student Development

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๓๔๗๐๖

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                          

Educational Innovation and Technology

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๓๑๑๕

การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                   

Measurement and Evaluation in Education

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๔๔๐๒

การวิจัยทางการศึกษา                                                                 

Research in Education

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๕๒๔๐๒

จิตวิทยาสำหรับครู                                                                      

Psychology for Teachers

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๖๓๓๐๖

การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน   

Educational Administration  and  Classroom Management

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๖๔๒๐๑

กฎหมายการศึกษา                                                                     

Education Law

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๘๔๑๐๔

การศึกษาพิเศษ                                                                                          

Special Education

๓ (๒-๒-๕)

       

๒) วิชาชีพครูเลือก                                ไม่น้อยกว่า         ๕ หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๒๓๓๐๙

ทักษะการคิดสำหรับครู                                                                               

Thinking Skills for Teachers

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๓๓๗๐๗

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน                 

Computers for Instruction

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๔๓๑๑๖

เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน                                                      

Classroom Assessment Techniques

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๓๔๑๑

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

Statistics for Data Analysis in Education

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๔๑๐๘

การประเมินโครงการทางการศึกษา                                               

Educational Project Evaluation

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๔๖๔๐๙

องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ทางการศึกษา       

Learning Organization and Knowledge Management in Education

๓ (๓-๐-๖)

๑๐๕๑๑๐๕

จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                                                         

Introduction to Developmental Psychology

๓ (๓-๐-๖)

๑๐๕๑๒๐๓

การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                                               

Application of  Psychology  for Learning

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๕๑๒๐๔

จิตวิทยาวัยรุ่น            

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๕๒๓๐๑

มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู                                                                              

Human Relations for Teachers

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๕๓๕๐๔

จิตวิทยาการแนะแนว                                                                  

Guidance Psychology

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๖๓๒๐๑

ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา                                     

Educational Administration Leadership

๒ (๑-๒-๓)

๑๐๖๔๓๐๗

การประกันคุณภาพการศึกษา                                                       

Quality Assurance in Education

๒ (๑-๒-๓)

 

๓) วิชาชีพครูปฏิบัติ                                                             ๑๔ หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๐๓๘๐๓

การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา             

Study Observation and Participation in Schools

๑ (๖๐)

๑๐๐๕๘๐๕

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                                              

Teaching Practicum in School 1

๖ (๕๔๐)

๑๐๐๕๘๐๖

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                                              

Teaching Practicum in School 2

๖ (๕๔๐)

๑๐๒๔๘๐๒

การทดลองสอน         

Teaching Practice

๑ (๖๐)

 

       

๓.๒.๒) กลุ่มวิชาเอก                                                             ไม่น้อยกว่า     ๗๘  หน่วยกิต

๓.๒.๒.๑) วิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า     ๖๘  หน่วยกิต

             ๑) วิชาเอกบังคับ                                ๕๕  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๑๑๓๐๙

ฟิสิกส์ทั่วไป

General Physics

๔ (๓-๒-๗)

๔๐๒๑๑๐๕

เคมี  ๑      

Chemistry 1

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๑๐๒

เคมี ๒

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๒๐๑

เคมีอนินทรีย์ ๑          

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๓๐๗

เคมีอินทรีย์ ๑            

Organic Chemistry 1

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๔๐๔

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑                                                                          

Physical Chemistry 1

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๕๐๓

ชีวเคมี ๑

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๖๑๖

เคมีวิเคราะห์              

Analytical Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๒๖๑๘

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๑             

Instrumental Analytical Chemistry 1

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๒๐๒

เคมีอนินทรีย์ ๒          

Inorganic Chemistry 2

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๓๐๑

เคมีอินทรีย์ ๒            

Organic Chemistry 2

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๔๐๑

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒          

Physical Chemistry 2

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๕๐๑

ชีวเคมี ๒

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๖๐๓

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๒             

Instrumental Analytical Chemistry 2

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๔๙๐๑

โครงการวิจัยทางเคมี

Research Project in Chemistry

๓ (๑-๔-๔)

๔๐๒๔๙๐๒

สัมมนาทางเคมี          

Seminar in Chemistry

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๓๑๑๐๙

ชีววิทยาทั่วไป

General Biology

๔ (๓-๒-๗)

๔๐๙๑๖๐๔

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ ๑

Mathematics for Science1

๓ (๓-๐-๖)

       

            

              ๒) วิชาเอกเลือก                 ไม่น้อยกว่า  ๑๓  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น                             

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๐๓

เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี                                                            

Supplementary Skills for Chemical Laboratory

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๒๓๗๑๐

เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น                                  

Introduction to Polymer Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๑๑

เคมีอาหารเบื้องต้น                                                                    

Introduction to Food Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๑๓

เทคโนโลยีปิโตรเลียม                                  

Petroleum Technology

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๒๒

เคมีสี

Colour Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๒๔

เคมีเครื่องสำอาง                                                                         

Cosmetics Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๒๕

เคมีน้ำหอม                                                                

Perfume Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๓๔

เคมีอุตสาหกรรมและความปลอดภัย                               

Industrial Chemistry and Safety

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๒๓๗๓๕

สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์

Spectroscopy in Organic Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๓๙

เคมีสถานะของแข็งเบื้องต้น

Introduction to Solid- State Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๒๓๗๔๖

พิษวิทยาเบื้องต้น                                       

Introduction to Toxicology

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๓๗๔๙

เคมีสีเขียว                                                                 

Green Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๒๓๗๕๐

การจัดการสารเคมีอันตราย                                          

Chemical Hazardous Management

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๒๓๙๐๒

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมี                             

New Science and Technology in Chemistry

๒ (๒-๐-๔)

๔๐๒๓๙๐๔

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี                           

Computer Application in Chemistry

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๒๔๓๐๖

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                                

Natural Products Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๒๔๗๐๙

เคมีสภาวะแวดล้อม                                                     

Environmental Chemistry

๓ (๒-๒-๕)

๔๐๔๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

Earth and Space Science

๔ (๓-๒-๗)

๔๑๑๓๑๐๗

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Statistical for Scientific Research

๓ (๓-๐-๖)

       

๒) วิชาการสอนวิชาเอก                บังคับเรียน      ๖  หน่วยกิต    

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๑๐๒๔๖๑๔

การจัดการเรียนรู้เคมี ๑

Chemistry Learning Management 1

๓ (๒-๒-๕)

๑๐๒๔๖๑๕

การจัดการเรียนรู้เคมี ๒

Chemistry Learning Management2

๓ (๒-๒-๕)

 ๓) เลือกวิชาการสอนวิชาเอก เพิ่มเติม                ไม่น้อยกว่า  ๔ 

หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

๔๐๐๑๓๐๑

การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Building of Science Learning Innovative Media

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๐๑๕๐๑

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

Science Communication

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๐๑๖๐๑

ปรัชญาการสอนวิทยาศาสตร์                                        

Philosophy of Science Teaching

๒ (๒-๐-๔)

๔๐๐๔๙๐๔

การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์                    

Scientific Classroom Research

๒ (๑-๒-๓)

๔๐๒๔๙๐๓

เคมีศึกษา

Chemistry Education

๒ (๑-๒-๓)

       

๓.๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้