โครงสร้างหลักสูตร

๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต

๑.๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 ๑๒ - ๑๕

หน่วยกิต

๑.๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

๓ – ๙ 

หน่วยกิต

๑.๓)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

๓ – ๙

หน่วยกิต

๑.๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖ – ๙

หน่วยกิต

               

๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า   ๑๓๐ หน่วยกิต

 

๒.๑ กลุ่มวิชาชีพครู                          ไม่น้อยกว่า

       ๒.๑.๑  วิชาชีพครูบังคับ

       ๒.๑.๒  วิชาชีพครูเลือก                 ไม่น้อยกว่า

       ๒.๑.๓  วิชาชีพครูปฏิบัติ      

๕๒

๓๓

๑๔

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

   ๒.๒ กลุ่มวิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า              

        ๒.๒.๑ วิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า

               ๑)  วิชาเอกบังคับ

               ๒)  วิชาเอกเลือก                    ไม่น้อยกว่า

        ๒.๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก

        ๒.๒.๓ เลือกวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า              

๗๘

๖๘

๕๕

๑๓

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 
             

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต