นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมและเป็น staff ในกิจกรรมกับชมรม "สิงห์ภูเขา" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีชาติพันธุ์