การนำเสนองานวิจัยทางเคมี ซึ่งเป็น project วิจัยของพี่ ๆ ปี 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยงานนี้จัดร่วมกันสองสาขาวิชา คือสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา