นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็น staff ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’62