สาขาวิชาเคมีนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและจากการเรียนการสอนมาเผยแพร่ในการออกบริการวิชาการ ที่เทศบาลตำบลสิริราช อ.แม่ทะ