สาขาวิชาเคมี มาพบปะกับน้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน