สาขาวิชาเคมี พบปะกับน้อง ๆ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน