เกี่ยวกับสาขาวิชาปรัชญา ::

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์ ::

เมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ และคุณธรรม สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ::

๑. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม

๒. ผลิต/พัฒนาครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษา

๓. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

๔. ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

๕. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล