ติดต่อเรา


สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทร (054)-237399 ต่อ 5001 หรือ (054)-241052 โทรสาร (054)-241052