อาจารย์สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเคมีประยุกต์


ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล

ประธานสาขาวิชาเคมี

อ.ดร.วิภานุช ใบศล

ประธานสาขาวิชาเคมีประยุกต์

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว

ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ

อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ

อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์

อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

อ.ณรงค์ คชภักดี

อ.สุขี สุขดี

นางสาวฐิติวรดา ตันวงค์